Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Zasady naboru

Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn
na rok szkolny 2022/2023

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach.

Dzieci w wieku 6 lat (urodzone w 2016 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dzieci w wieku 5 lat (urodzone w 2017 r.), dzieci w wieku 4 lat (urodzone w 2018 r.) oraz dzieci w wieku 3 lat (urodzone w 2019 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli wskazanych we wniosku, Prezydent Olsztyna, wskaże rodzicom inne przedszkole, który przyjmie dziecko.

Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
na rok szkolny 2022/2023

1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w zarządzeniu nr 10 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 stycznia 2022 r.
2. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego - w przypadku gdy liczba kandydatów jest większa od liczby miejsc w danym przedszkolu brane są pod uwagę łącznie ustawowe kryteria, mające jednakową wartość (80 pkt.).
3. Na drugi etapie postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub gdy dane przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami brane są pod uwagę kryteria i liczba punktów za te kryteria, określone w Uchwale Nr XLI/773/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn (Dz. Urz. Woj. Warm. -  Maz. z 2017 r. poz. 4609).
4. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe w Olsztynie:
•  w wieku od 3 do 6 lat (urodzone w latach 2019-2016),
•  dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.
Dzieci urodzone w 2020 r. nie biorą udziału w rekrutacji.
5. Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego:
•  Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na wolne miejsca na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
•  Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.
•  We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola (max. 3) według swoich preferencji. Przedszkole wskazane na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie  nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.
•   Rodzice/prawni opiekunowie:
- wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka wraz z załącznikami,
- podpisują go podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym,
- w przypadku braku ww. podpisów drukują wypełniony wniosek podpisują go i po podpisaniu wraz z załącznikami składają go w przedszkolu pierwszego wyboru.
lub
- pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu,
- wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają wraz z załącznikami  w przedszkolu pierwszego wyboru,
- informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola lub upoważniony pracownik.

Podpisy rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).

Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu, za pomocą systemu informatycznego jeżeli posiadają podpis kwalifikowany lub profil zaufany lub zanoszą je do przedszkola do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.