Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do przedszkoli

Oferta jednostki

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 24 W OLSZTYNIE

ul. Żołnierska 37, 10-560 Olsztyn

tel. 89 533 68 85

e-mail: przedszkole@pm24.olsztyn.eu

WWW: http://www.pm24.olsztyn.eu

imię i nazwisko dyrektora: w.z.Maria Pierczyńska

Lista oddziałów

Nazwa oddziału Szczegóły
Przedszkole Miejskie nr 24 Dzieci w wieku 3 latDzieci w wieku 3 lat Dzieci w wieku 4 latDzieci w wieku 4 lat Dzieci w wieku 5 latDzieci w wieku 5 lat Dzieci w wieku 6 latDzieci w wieku 6 lat Dzieci starsze niż 6 latDzieci starsze niż 6 lat Opieka całodzienna z wyżywieniemOpieka całodzienna z wyżywieniem WyżywienieWyżywienie AngielskiAngielski

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Nieprzystosowany
Godziny pracy:
06:30 - 17:00
Własny budynek:
Tak
Własny ogród:
Tak

Opis jednostki

Nasze przedszkole istnieje od 1 września 1981r. Mieści się przy ulicy Żołnierskiej 37  w wolno stojącym piętrowym budynku, który otacza duży ogrodzony ogród wyposażony w różnorodne urządzenia do zabaw oraz mini boisko do gry w piłkę nożną.  Przedszkole posiada pięć przestronnych i słonecznych sal zajęć i zabaw, salę Integracji Sensorycznej oraz gabinet terapeutyczny. Do przedszkola uczęszcza 125 dzieci, w tym dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
W przedszkolu zatrudnionych jest 20 wykwalifikowanych nauczycieli. Kadra pedagogiczna stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego. Nauczyciele nastawieni są na rozwijanie twórczego myślenia dzieci, odkrywanie ich mocnych stron, oferując przy tym ciekawe i twórcze zajęcia.
Pracujemy metodami aktywnymi, które sprzyjają rozwijaniu twórczego i krytycznego myślenia dzieci, uczą słuchania i negocjowania, pobudzają do zadawania pytań oraz stwarzają liczne okazje do nawiązywania kontaktów z innymi dziećmi. Należą do nich:

1. Metoda Dobrego Startu

Głównym założeniem MDS jest wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dziecka poprzez odpowiednio zorganizowaną zabawę i aktywne wielozmysłowe uczenie symboli graficznych: łatwych wzorów, wzorów literopodobnych, liter i znaków matematycznych. Realizacja tego założenia odbywa się poprzez rozwijanie funkcji, które biorą udział w uczeniu się czytania i pisania oraz ich współdziałania. Inne cele to kształtowanie lateralizacji, świadomości schematu ciała i przestrzeni.

2. Metoda ekspresji ruchowej Carla Orffa

Twórca tej metody wyszedł z założenia, iż ćwiczenie gimnastyczne należy rozwijać w ścisłej korelacji z kulturą rytmiczno – muzyczną oraz kulturą słowa. Jego zdaniem muzyka rodzi się z mowy, ruchu i gestu. Oznacza to w praktyce, że wykorzystane i przetworzone na język muzyczny powinno być to, co dziecku najbliższe: słowo, gest, ruch, otoczenie. Zaspokojenie potrzeby ruchu w formie dobranej przez samo dziecko, daje okazję do rozładowania napięć emocjonalnych, do ich odreagowania. Głównym celem i zadaniem metody jest wyzwolenie u dzieci tendencji do samoekspresji i rozwijania inwencji twórczej.

3. Metoda Ruchu Rozwijającego według Weroniki Sherborne

Nazwa metody – Ruch Rozwijający –odzwierciedla jej główne założenia, czyli rozwijanie świadomości własnego ciała i otaczającej nas przestrzeni, usprawnianie ruchowe, dzielenie przestrzeni z innymi osobami oraz nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu za pomocą ruchu i dotyku. Stosowana jest przede wszystkim w celu wspomagania rozwoju psychoruchowego dzieci oraz w terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie, stymulując rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy. Jednak możliwości korzystania z niej są praktycznie nieograniczone, bowiem może być stosowana w każdym wieku i bez względu na poziom rozwoju umysłowego, fizycznego i ruchowego.

4. Metoda wspomagania rozwoju umysłowego E.Gruszczyk- Kolczyńskiej i E.Zielińskiej

Jest to metoda, której celem jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci, zwłaszcza w zakresie kształtowania pojęć matematycznych, ćwiczenie odporności emocjonalnej dziecka oraz budowanie pozytywnego obrazu samego siebie. Metoda ta sprzyja również stymulowaniu uzdolnień matematycznych u dzieci oraz dobrze przygotowuje do nauki matematyki w szkole.


Realizujemy też liczne programy i projekty edukacyjne ukierunkowane na harmonijne wspieranie dzieci na wszystkich etapach ich rozwoju. Są to m.in:

1. AUTOCHODZIK
Celem programu jest przygotowanie dzieci do samodzielnego i bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Opracowany program, rodzaj i liczba poszczególnych elementów pomocy edukacyjnych zostały tak dobrane, aby można było w pełni realizować zadania wychowania przedszkolnego w obszarze komunikacji drogowej.

2. PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA
Międzynarodowy projekt edukacyjny, którego celem jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej dzieci i młodzieży. 

3. MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY
Międzynarodowy projekt edukacyjny, którego głównym celem jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa. Cele szczegółowe to:
- zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;
- tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;
- wprowadzenie dziecka w świat literatury;
-  budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;
- przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych
- propagowanie praw dziecka;
- kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;
- rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci;
- rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli;
- kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;
- włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego;

4. Z KULTURĄ MI DO TWARZY
Międzynarodowy projekt edukacyjny skierowany na tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

5. UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ
Ogólnopolski program skierowany na świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów kodowania i robotyki do zajęć dydaktycznych. Szczegółowe cele programu ukierunkowane są na:
- kształtowanie miękkich kompetencji: rozwijanie logicznego algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności
- kształtowanie umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań
- wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro
- rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne
- stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat, świadome, czynne i twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii
- kształtowanie kompetencji kluczowych


 

Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 4 Zdjęcie szkoły 6